Skip to main content

Súťaže

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S ÚČASŤOU V SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽI

Prihlásením k účasti v spotrebiteľskej súťaži súhlasím s týmto spracovaním osobných údajov:

1.      SPRÁVCA

Správcom osobných údajov v zmysle čl. 4 odst. 7 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nariadenie č. 2016/679), je Hipp Czech s.r.o., so sídlom Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 – Jinonice, IČ: 25780239, zapísaná v obchodnom registri  u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 69578 (ďalej iba „Správca“).

2.      VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám svedčí právo na:

a.      ODVOLANIE SÚHLASU – súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom správy el. pošty na e-mail hipp@hipp.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania  osobných údajov, ktoré bolo vykonávané pred jeho odvolaním. Dôsledkom odvolania súhlasu bude ukončenie účasti v súťaži.

b.      PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávane. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovaných údajov;

c.      OPRAVA – právo požadovať prevedenie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadné právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

d.      VÝMAZ (právo byť zabudnutý) – právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, skončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazania údajov;

e.      OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracovanie do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

f.       SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovania či podmienkam uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viz www.uoou.cz;

g.      PRENOSNOSŤ – právo za právnymi predpismi stanovených podmienok získať údaje pre ďalšie spracovanie Vami určenou inou osobou, ktorej údaje odovzdáte, či si žiadať ich priame odovzdanie k ďalšiemu spracovaniu inou osobou.

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatneniu viz príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU.

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3.      ÚČEL, pre ktorý budeme údaje spracovávať

Súhlasím, aby Správca spracovával moje osobné údaje za účelom mojej účasti v spotrebiteľskej súťaži organizované Správcom (účasť v súťaži, vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov súťaže), ku ktorej sa prihlasujem.

4.      ROZSAH ÚDAJOV, ktoré budeme spracovávať

Súhlasím, aby Správca spracovával tieto moje osobné údaje:

-         Identifikačné – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko;

-         Kontaktné – meno, priezvisko, bydlisko, telefónne spojenie;

5.      DOBA, počas ktorej budú osobné údaje ukladané a spracovávané

Súhlasím, aby Správca spracovával moje osobné údaje do skončenia súťaže.

Súhlasím, pokiaľ v súťaži zvíťazím, aby výsledky súťaže, tj. údaje v rozsahu: meno, priezvisko, nick name, boly zverejnené prostredníctvom webovej stránky fun page Instagram, Facebook po dobu max. jedného týždňa prostredníctvom instastories, alebo FB príbehov.

Súhlasím, aby po zhodnú dobu bola od vyhodnotenia súťaže a vyhlásenia výsledkov súťaže archivovaná má prihláška do súťaže a moje osobné údaje, na ktorých základe bolo vyhodnotené moja účastnosť  v súťaži.

6.      PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Iný príjemcovia údajov nebudú.

 7.      MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miesto spracovania osobných údajov je: Sídlo správcu a zabezpečené multimediálne cloudové prostredie.

 8.      TRETIA KRAJINA

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje odovzdávané mimo EU.

9.      SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretiu Správcom  poverenú osobu k spracovaniu osobných údajov. V takýchto prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

10.   PRESNOSŤ ÚDAJOV

Prehlasujem, že mnou s tým súhlasom poskytnuté osobné údaje sú presné vo vzťahu k účelu spracovania. Zaväzujem sa, ak to bude nevyhnutné  s ohľadom na účely spracovania osobných údajov, aktualizovať svoje osobné údaje. Aktualizácia sa vykonáva písomným oznámením ale oznámením prostredníctvom el. pošty na adresu správcu uvedenú v odst. 2 písm. a) zhora.

11.   AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami ale na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/voľného rozhodovania človeka. Profilovaním sa rozumie užitie osobných údajov k hodnoteniu niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomické situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivostí atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.