Skip to main content

Práva a ich uplatnenia

ČLÁNOK I. - OBECNE K UPLATŇOVANÍ PRÁV

1.      KANÁLY K UPLATNENIU PRÁV
Práva sa za nižšie uvedených podmienok dajú uplatniť:

a.      Prostredníctvom adresy hipp@hipp.sk;

b.      Prostredníctvom písomného podania na adresu  Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5;

2.      IDENTIFIKÁCIA A BEZPEČNÁ KOMUNIKÁCIA
Uplatnením práv nesmie dôjsť ujmy práva a slobody tretích osôb. Z tohto dôvodu ma Správca právo a povinnosť v nevyhnutných prípadoch žiadateľa o uplatnenie práv identifikovať. Z uvedených dôvodov musí Správca voliť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu. Za spoľahlivú komunikáciu, pri ktorej nie je treba ďalej overovať totožnosť adresáta, sa vždy považuje komunikácia prostredníctvom správy el. pošty, ktorá je obstaraná overeným elektronickým podpisom, komunikácia prostredníctvom dátovej schránky, komunikácia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, kedy je písomnosť podpísaná a podpis jednajúceho bol úradne overený ale je odpoveď zasielaná do vlastných rúk.  

3.      ÚSTNÉ UPLATNENIE PRÁV
Výnimočne, ak to vyžaduje oprávnenie, je možné poskytnúť informácie, príp. umožniť uplatnenie práv ústne. O ústnom poskytnutí informácie, príp. o ústnom uplatnení práv zo strany sa urobí písomný záznam. Podmienkou ústneho uplatnenia práv, ak nie je dotyčný osobne známy, je overenie jeho totožnosti prostredníctvom občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu alebo iného dokladu, z ktorej je rozoznateľné, že práva uplatňuje osoba, ktorej náleží.

4.      ŽIADOSŤ V EL. FORME
Ak je žiadosť podaná, resp. ak sú práva uplatnené prostredníctvom elektronického podania, odpoveď sa taktiež vypraví v elektronickej forme, ak nepožiada dotyčný o iný spôsob.

5.      NÁKLADY
Informácie poskytované subjektom údajov, poskytovanie kópií subjektom údajov, všetky oznámenia a všetky úkony súvisiace  s uplatnením práv subjekt údajov sa činí bezplatne.

6.      ODMIETNUTIE A POPLATOK
Ak je žiadosť (uplatnenia práva) subjektu údajov zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä pretože sa jedná o totožnú alebo v prevažnej časti totožnú žiadosť alebo o žiadosť neprimerane rozsiahlou, ktorú nie je možné vybaviť v zákonnej lehote,

a.      podmieni sa vybavovanie žiadosti zložením zálohy na úhradu administratívnych nákladov spojených s poskytnutím požadovanej informácie alebo s oznámením alebo s učinením požadovaných úkonov – zálohu ide žiadať až do výšky predpokladaných nákladov s tým, že informácia, oznámenie atp. so subjektu údajov poskytne až po úplnej náhrade vynaložených nákladov, alebo

b.       sa žiadosti nevyhovie, resp. uplatnenie práva sa písomne s odôvodnením odmietne.

7.      LEHOTA K VYBAVENIU
Žiadosti subjektu údajov a odpovedi na uplatnenie práv subjektu údajov sa vybavujú bezodkladne. Odpoveď, obsahujúca požadované informácie, príp. popisujúci vykonané opatrenia v nadväznosti na žiadosť subjektu údajov, atď., musí byť subjektu údajov doručená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak nie je z vážnych dôvodov možné v stanovenej lehote  vec vybaviť, najneskôr do konca tejto lehoty sa subjekt údajov písomne ale správou el. pošty vyrozumie o tom, že lehota dodržaná nebude a o dôvodoch, ktoré sú príčinou, a oznámi sa lehota, v ktorej bude vec vybavená; lehota nesmie byť predĺžená viac ako o 60 dní.

ČLÁNOK II. - PRÁVO NA PRÍSTUP A KÓPIU

1.      Ak o to požiada subjekt údajov, poskytne sa mu potvrdenie o tom, či dochádza, alebo nedochádza k spracovaniu jeho osobných údajov.

2.      Ak sú osobné údaje subjektu údajov spracovávané, poskytne sa subjektu údajov informácie o:

a.      účeloch spracovania a o právnom základe/titule pre spracovanie osobných údajov, vrátane odkazu na ustanovenie právneho predpisu, a o rozsahu a dôsledkoch spracovania;

b.      prípadnom príjemcovi alebo kategórii príjemcov osobných údajov;

c.      odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín, ak sa má realizovať, vrátane informácií o vhodných zárukách pre bezpečnosť odovzdávaných dát do tretej krajiny;

d.      dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, a ak nie možné takú dobu určiť, o kritériách pre stanovenie doby uloženia.

e.      právu požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu údajov, o právu požadovať ich opravu alebo výmaz, o právo požadovať obmedzenie spracovania, o právu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a o podmienkach vzniku jednotlivých práv a spôsobom ich uplatnenia – subjektu údajov sa poskytne vždy len informácie o tých právach, ktorých uplatnenie prichádza v súvislosti s predmetným spracovaním  osobných údajov v úvahu;

f.       právu na prenosnosť údajov, o podmienkach jeho vzniku a o podmienkach jeho uplatnenia – ak prichádza k uplatneniu tohto práva s ohľadom na charakter spracovania osobných údajov v úvahu;

g.      skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, a o právach subjektu údajov spojených s automatizovaným rozhodovaním;

h.      zdroji osobných údajov, a prípadne o tom, že osobné údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov;

i.        právu podať sťažnosť u dozorného úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov);

j.        skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vo forme profilovania a o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre subjekt údajov, ak je realizovateľné;

3.      Subjektu údajov náleží právo žiadať si kópiu spracovávaných osobných údajov. Prvé poskytnutie kópie je zdarma. Ďalšia kópia sa spoplatní. Článok 1 odst 6 platí aj tu.

4.      Pokiaľ by poskytnutím kópie mohlo dôjsť k poškodeniu práv a slobôd tretích osôb (napr. kópia obsahuje osobné údaje tretích osôb, vo vzťahu ku ktorým sprístupnenie nesvedčí subjekt údajov, ktorý si kópiu žiada., žiadny právny dôvod), kópia sa odpovedajúcim spôsobom anonymizuje. Ak nie je anonymizácia možná, alebo ak by stratila požadovaná informácia prevedením odpovedajúcej anonymizácie vypovedajúcu hodnotu, kópia sa neposkytne.

ČLÁNOK III. - PRÁVO NA OPRAVU

ČLÁNOK IV. - PRÁVO NA VÝMAZ

1.      Subjektu údajov náleží voči správcovi osobných údajov právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, iba:

a.      ak nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b.      subjekt údajov odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a ak tu nie je iný právny doklad (titul) pre spracovanie osobných údajov;

c.      subjekt údajov vzniesol relevantnú námietku  voči spracovaniu osobných údajov;

d.      osobné údaje boli spracovávané protiprávne , najmä bez právneho dokladu (titulu) pre spracovanie osobných údajov;

e.      vymazanie osobných údajov si žiada splnenie právnych povinností, ako plynie z právneho predpisu či z rozhodnutí vydaného na základe právneho predpisu;

f.       osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 odst. 1 obecného nariadenia.

2.      Výmazom osobných údajov sa rozumie fyzické zničenie nosiča osobných údajov (napr. zničenie listín), alebo ich vymazanie (z multimediálnych nosičov) či iné trvalé vylúčenie z ďalšieho spracovania osobných údajov.

3.      Ak uplatní subjekt údajov právo na výmaz, preskúma Správca žiadosť subjektu údajov. V prípade, že je žiadosť subjektu údajov, byť len čiastočne, oprávnená, vykoná sa výmaz v nevyhnutnom rozsahu. Článok 1 odst. 7 tejto časti platí tu.

4.      Do doby vybavenia žiadosti subjektu údajov sa osobné údaje, voči ktorým bolo uplatnené právo na výmaz, označí.

5.      Osobné údaje nemôžu byť vymazané, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné:

a.      pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

b.      pre splnenie právnych povinností plynúcich z právnych predpisov;

c.      z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nariadenia);

d.      pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre statické účely, ak je pravdepodobné, že by výmaz znemožnil ale vážne ohrozil splnenie cieľov uvedeného spracovania;

e.      určenie, uplatnenie a výkon práv Správcu.

ČLÁNOK V. - PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

1.      Ak uplatní subjekt údajov právo na obmedzenie spracovania voči konkrétnemu spracovaniu osobných údajov, Správca bezodkladne posúdi relevanciu žiadosti subjektu údajov, primárne z hľadiska naplnených podmienok pre uplatnenie práva na obmedzenie spracovania, pričom pri posudzovaní žiadosti vychádza ako z obsahu žiadosti, tak z ďalších okolností a skutočností týkajúcich sa predmetného spracovania osobných údajov.

2.      Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov subjektu údajov náleží v týchto prípadoch:

a.      subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov;

b.      spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia;

c.      Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d.      subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu.

3.      Osobné údaje, ktorých sa týka obmedzenie spracovania, sa označí.

4.      Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracovávané iba so súhlasom subjektov údajov, alebo z dôvodu určenia, výkonu ale obhajoby právnych nárokov z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

5.      Pred zrušením obmedzenia spracovania osobných údajov so subjektom údajov o zrušenie obmedzenia vyrozumie písomne alebo správou el. pošty. V oznámení je uvedený okamžik, kedy bude obmedzenie spracovania osobných údajov zrušené a dôvod, pre ktorý bude zrušené.

ČLÁNOK VI. - PRÁVO NA PRENOSNOSŤ

1.      Ak sú predmetom spracovania osobných údajov získané od subjektu údajov (buďto im priamo predané údaje, alebo údaje získané o jeho činnosti atp.), ktoré sa týkajú tohto subjektu údajov, svedčí subjektu údajov právo na prenosnosť týchto údajov, keď je spracovanie založené na súhlase dotyčného subjektu údajov alebo sa jedná o spracovanie založenej zmluvy so subjektom údajov a ak sa realizuje automatizovane. Právo na prenosnosť nezahrňuje údaje a informácie vytvorené Správcom na základe údajov získaných od subjektov údajov (napr. profilácia predpokladaného spotrebiteľského chovania subjektu údajov na základe údajov získaných od subjektu údajov atp.)

2.      V rámci práva na prenosnosť si subjekt údajov môže žiadať:

a.      Odovzdanie osobných údajov, ktoré sú predmetom práva na prenosnosť, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, najmä nesmie byť užitý formát, ktorý vyžaduje zvláštne úplatné licencie, či formát vylučujúci ďalší editáciu či iné dispozície (spracovania) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), k rukám subjektu údajov;

b.      Odovzdanie osobných údajov, ktoré sú predmetom práva na prenosnosť, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, najmä nesmie byť užívaný formát, ktorý vyžaduje zvláštne úplatné licencie , či  formátu vylučujúci ďalšie editáciu či iné dispozície (spracovanie) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), k rukám iného správcu osobných údajov, ktorého subjekt údajov označí v žiadosti o prenesení osobných údajov.

3.      Žiadosti subjektu údajov sa okrem iného (čl. 1. odst. 6) nevyhovie, ak by vyhovením žiadosti subjektu údajov došlo ujmy práva a slobody iných osôb (subjektu údajov)

4.      Žiadosti, ktorých predmetom je prenosnosť údajov podľa odst. 2 písm. b), sa taktiež nevyhovie, pokiaľ nebude odovzdanie technicky vykonateľné, pričom za technicky nevykonateľné odovzdanie sa považuje aj takéto odovzdanie, ktoré nie je možné adekvátnym spôsobom s ohľadom k dostupným technologickým množstvám primerane povahe odovzdávaných osobných údajoch a súvisiacich rizík zabezpečiť.

5.      K odovzdávaným osobným údajom bude pripojená informácia o účelu spracovania osobných údajov a ak si to bude žiadať subjekt údajov, ďalej informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

ČLÁNOK VII. - AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE, VRÁTANE PROFILOVANIA

1.      Rozhodnutie voči subjektu údajov, právne jednanie voči subjektu údajov ale iné opatrenie či postup, v ktorého dôsledku vyplynú subjektu údajov nepriaznivé právne dôsledky, či by sa jej takýto akt inak obdobne dotkol (napr. automatizované zamietnutie on-line žiadosti o úver, elektronické vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie bez účasti človeka a preskúmania negatívnych rozhodnutí elektronického systému), nie je možné založiť na automatizovanom individuálnom rozhodnutí, vrátane profilovania, iba ak je rozhodnutie

a.      nevyhnutné k uzatvoreniu alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a správcom údajov;

b.      povolené právnymi predpismi, ktoré stanovia vhodné opatrenia zabezpečujúca ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov; alebo

c.      založené na výslovnom súhlase subjektu údajov.

2.      V prípadoch podľa odst. 1 písm. a) a c) Správca zabezpečí prevedenie vhodných opatrení k zaisteniu ochrany práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov pred negatívnymi dôsledkami automatizovaného individuálneho rozhodovania. Takýmito opatreniami sa mieni najmenej zaistenie možnosti subjektu údajov vyjadriť pred prevedením aktu s nepriaznivými dôsledkami svoj názor a možnosť prieskumu rozhodnutia zo strany Správcu určenej osoby a ďalej ľudský zásah, ktorým sa myslí napríklad pravidelné preskúmavanie funkčnosti systému automatizovaného rozhodovania a nastavovania jeho podmienok funkčnosti tak, aby boli vylúčené nedôvodné nepriaznivé zásahy do práv a slobôd subjektu údajov, resp. do jeho oprávnených záujmov.

3.      Ak sú predmetom spracovávania citlivé údaje, resp. ak sa majú individuálne rozhodnutia v zmysle odst. 1 zakladať na citlivých údajoch, je možné postupovať podľa odst. 2 iba vtedy, ak sú zaistené dostatočné garancie v zmysle odst. 2 tohto článku a za predpokladu, že právnym dôvodom spracovania osobných údajov je výslovný súhlas subjektu údajov v zmysle čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nariadenia, príp. sa jedná o spracovanie nevyhnutné z dôvodu významného verejného záujmu plynúceho z právnych predpisov, ktoré je primerané sledovanému cieľu, dodržuje podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje vhodné a konkrétne záruky pre ochranu základných práv a záujmov subjektu údajov.

ČLÁNOK VIII. - PRÁVO NA NÁMIETKU

1.      Ak je právnym základom spracovania osobných údajov právny titul podľa čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nariadenia (splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou bol poverený správca) alebo právny titul podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nariadenia (spracovanie nevyhnutné pre ochranu práv a právom chránených záujmov správcu), svedčí subjektu údajov právo na námietku voči predmetnému spracovania osobných údajov.

2.      Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, ma subjekt údajov právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahrňuje i profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

3.      Ak uplatní subjekt údajov právo na námietku, Správca námietku bezodkladne preverí.

4.      Do vybavenia námietky subjektu údajov sa dotknuté osobné údaje, resp. spracovávané osobných údajov označí.

5.      Osobné údaje, voči ktorým bola vznesená oprávnená námietka, nejde ďalej spracovávať, jedine ak:

a.      pre ďalšie spracovanie svedčili vážne oprávnené dôvody, ktoré by prevažovali nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo

b.      ďalšie spracovanie bolo nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu/obranu práv Správcu.