Vývoj reči u dieťaťa

Tu vám ponúkame prehľad vývojových štádií reči dieťatka.

Zapamätajte si: Každé dieťa sa vyvíja svojím vlastným, individuálnym tempom. Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa vývoja Vášho bábätka, poraďte sa so svojim pediatrom.

0,5 až 1 rok

 • Často vytvára reťazce slabík
 • Tvorí dvojité slabiky (mama, tata) bez významovej spojitosti
 • Džavotavé dialógy medzi rodičmi a dieťaťom

10 až 18 mesiacov

 • Dieťa rozumie veľmi jednoduchým jazykovým požiadavkám („Kde je tato?“)
 • Prvé slovo vyslovuje okolo 12. – 13. mesiaca
 • Dieťa pomenováva niektorých ľudí, časti tela alebo predmety

1 až 2 roky

 • Slovná zásoba: 20 až 50 slov
 • Prvé dvojslovné kombinácie
 • Reč je stále čiastočne nezrozumiteľná

2 až 3 roky

 • Dieťa kladie otázky
 • Dieťa začína používať výraz „ja“, keď hovorí o sebe
 • Dieťa hovorí zrozumiteľne aj pre cudzie osoby, aj keď ešte nevie vysloviť všetky hlásky
 • Dieťa pri rozprávaní kombinuje dve až štyri slová, ale stále nepoužíva úplné vety

3 až 4 roky

 • Na konci štvrtého roka by malo dieťa v podstate vedieť vyslovovať všetky hlásky a vytvárať veku primerané, ale úplné vety
 • Cudzí ľudia bez problémov rozumejú dieťaťu