Filozofia spoločnosti a etický manažment

Spoločnosť HiPP je viac ako päť desaťročí synonymom uvedomelej a citlivej diskusie o témach prírody, humánnosti a ekonomiky. Claus Hipp vždy osobne ručil za prvotriednu kvalitu každého produktu svojej spoločnosti.

V posledných rokoch sa čoraz viac diskutovalo o všeobecnom morálnom úpadku spoločnosti. Najmä na poli celosvetovej ekonómie sa diskutovalo o dôsledkoch krátkodobých rozhodnutí podriadených majetku. Objavili sa argumenty o nedostatku zodpovednosti voči zamestnancom a spoločnosti, ako aj neexistencii etiky a morálnych hodnôt.

Naša spoločnosť, vedomá si svojich koreňov s kresťanskou tradíciou, zaviedla v roku 1999 ako reakciu na tento vývoj vnútorný Etický manažment, ktorého cieľom je podnikať zmysluplné kroky proti tomuto rozšírenému postoju.