Skip to main content

Sťažnosti

RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ NA PRODUKTY HIPP

1.      SPRÁVCA

Správcom osobných údajov je Hipp Czech s.r.o., so sídlom Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 – Jinonice, IČ: 25780239, zapísaná v obchodnom registri  u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 69578 (ďalej iba „Správca“).

2.      VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám svedčí právo na:

a.      PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávane. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovaných údajov;

b.      OPRAVA – právo požadovať prevedenie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadné právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

c.      VÝMAZ (právo byť zabudnutý) – právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, skončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazania údajov;

d.      OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracovanie do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

e.      SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovania či podmienkam uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viz www.uoou.cz;

Ďalej Vám svedčí právo na:

-         NÁMIETKU – právo požadovať, aby ďalej neboli spracovávane Vaše osobné údaje kvôli oprávneným záujmom Správcu.

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenie viz príslušný odkaz. K postupu, ako práva  uplatniť, TU.

U Správcu  nie je  ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3.      ÚČEL SPRACOVANIA

Správca ponúka možnosť prostredníctvom e-mailu na adresu hipp@hipp.cz podávanie reklamácií sťažností na produkty Hipp. Správca nie je maloobchodný predajca tovaru, tzn. sťažovateľ nemá so Správcom žiadny právny vzťah. Cieľom Správcu je dbať o dobrú povesť značky. Preto prijíma sťažnosti na produkty správcu a spolu s ďalšími členmi skupiny Hipp sa na sťažnosti snaží reagovať. Podanie sťažnosti, najmä kvôli následnému vyrozumeniu a vyriešeniu sťažnosti, so sebou nesie spracovanie nevyhnutných osobných údajov (identifikačné a kontaktné údaje, predmet sťažnosti) sťažovateľa. Účelom spracovania osobných údajov je riešenie sťažností na produkty Hipp.

4.      PRÁVNY PODKLAD SPRACOVANIA

Právnym podkladom spracovania osobných údajov je:

-         Oprávnený záujem Správcu (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nariadenia) – ochrana dobrého mena a povesti, obrana v rámci prípadných sporov s predajcami produktov Správcu.

5.      ROZSAH ÚDAJOV, ktorý je spracovávaný

Správca zachováva za zhora uvedeným účelom tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail.

6.      POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE NEVYHNUTNÉ.

Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné. Bez údajov nie je možné vybaviť sťažnosť.

7.      DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Správca spracováva osobné údaje: do vybavenia sťažnosti.

8.      MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miestom spracovania osobných údajov je: Sídlo správcu  zabezpečené multimediálne cloudové prostredie.

9.      PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytnuté týmto príjemcom (kategória príjemcov): NEBUDÚ ŽIADNY PRÍJEMCOVIA.

10.   TRETIA KRAJINA

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje odovzdávané mimo EU.

11.   SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretiu Správcom  poverenú osobu k spracovaniu osobných údajov. V takýchto prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

12.   AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami ale na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/voľného rozhodovania človeka. Profilovaním sa rozumie užitie osobných údajov k hodnoteniu niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomické situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivostí atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.