Skip to main content

Informácie o ponukách a novinkách pre lekárov

1. SPRÁVCA
Správcom osobných údajov, ktorému udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, je Hipp Czech s.r.o., so sídlom Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, IČO: 25780239, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe sp. zn. C 69578 (ďalej len „Správca“).

2. VAŠE PRÁVA
Vo vzťahu k spracovaniu voči Správcovi osobných údajov máte právo na:
a)      ODVOLANIE SÚHLASU – súhlas možno odvolať kedykoľvek spôsobom stanoveným TU. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré bolo vykonávané pred jeho odvolaním.
Odvolaním súhlasu bude ukončené spracovanie Vašich údajov za účelom zasielania obchodných ponúk (obchodných oznámení) zo strany Správcu. Vaša adresa elektronickej pošty bude vyradená z databázy záujemcov o zasielanie obchodných ponúk a tieto Vám už naďalej nebudú zasielané;
b)      PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovaných údajov;
c)      OPRAVU – právo požadovať prevedenie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;
d)      VÝMAZ (právo byť zabudnutý) - právo žiadať podľa podmienok stanovených právnymi predpismi (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazanie údajov;
e)      OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracovania po dobu overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenia námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);
f)       SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovaniu či podmienkam uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;
g)      PRENOSITEĽNOSŤ – právo podľa podmienok stanovených právnymi predpismi získať údaje na ďalšie spracovanie Vami určenou inou osobou, ktorej údaje odovzdáte, či si žiadať ich priame odovzdanie na ďalšie spracovanie inou osobou.
 
Ďalej voči správcovi osobných údajov máte právo na:
h)      NÁMIETKU – právo požadovať, aby ďalej neboli spracovávané Vaše osobné údaje pre plnenie úloh vo verejnom záujme, kvôli oprávneným záujmom Správcu či tretej osoby alebo za účelom marketingu.
 
K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenia viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU
 
U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 
3. ÚČELY, pre ktoré budeme údaje spracovávať
Udelením súhlasu dávate zvolenie, aby Správca spracovával osobné údaje na marketingové účely, konkrétne za účelom zasielania informácií o novinkách a ponuke produktov a služieb (obchodných oznámení) Správca na Vami označenú adresu elektronickej pošty.
 
4. PRÁVNY PODKLAD SPRACOVANIA
Súhlas subjektu údajov.
 
5. ROZSAH ÚDAJOV, ktorý budeme spracovávať
Udelením súhlasu dávate povolenie, aby Správca spracovával za hore uvedeným účelom tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty.
 
6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ.
Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.
 
7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané
Súhlas udeľujete do odvolania.
 
8. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú poskytnuté priamo subjektom údajov
 
9. MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané
Miestom spracovania osobných údajov je: zariadenia Správcu, vrátane sídla Správcu.
 
10. PRÍJEMCI, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté
Osobné údaje sú poskytované týmto príjemcom (kategórie príjemcov): NEBUDÚ ŽIADNI PRÍJEMCOVIA.
 
11. TRETIE KRAJINY
V rámci spracovania NIE SÚ/ osobné údaje odovzdávané mimo EÚ.
 
12. SPRACOVATEĽ
Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba na spracovanie osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.
 
13. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/voľného rozhodovania človeka.
 
Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.
 
V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEBUDE DOCHÁDZAŤ k automatizovanému rozhodovaniu.
V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEBUDE DOCHÁDZAŤ k profilovaniu.