Skip to main content

HiPP a udržateľnosť – pýtate sa nás

Naša rodinná firma HiPP si stanovila záväzok stať sa do roku 2025 klimaticky pozitívnou organizáciou. V nasledujúcom texte by sme Vás radi zoznámili s niektorými dôležitými súvislosťami, ktoré sú s týmto našim záväzkom spojené a tiež s našou celkovou stratégiou zameranou na ochranu klímy.

Zmena klímy, ktorej dlhodobý dopad možno dnes odhadnúť len čiastočne, je pre celý svet jednou z najväčších výziev. Všetci by sme mali prispievať k udržaniu globálneho otepľovania na čo najnižšej úrovni a zintenzívniť svoje úsilie. Svoje ciele na ochranu klímy sme si preto stanovili i my.

Na úvod by sme radi upozornili na dôležitú skutočnosť: pri existujúcej potravinárskej výrobe nie je možné bez kompenzácií CO2 dosiahnuť úplnú nebo absolútnu klimatickú neutralitu. Výroba všetkých produktov spôsobuje produkciu CO2 a pri súčasnom stave vývoja technológií všetky podniky hospodária s menšou či väčšou mierou produkcie CO2.

Ekvivalenty CO2

V dokumentoch o oxide uhličitom (CO2) sa často používa symbol CO2e ako skratka pre ekvivalent oxidu uhličitého. Táto skratka pomáha lepšie porovnávať rôzne skleníkové plyny (ako napr. metán a oxid dusný). Za týmto účelom sa každý plyn prepočítava na oxid uhličitý z hľadiska jeho účinku. Jeden kilogram metánu tak zodpovedá 21 kilogramom CO2e. Metán má teda 21krát väčší účinok než oxid uhličitý. V ďalšom texte používame len skratku CO2, aj keď vo väčšine prípadoch ide o ekvivalenty oxidu uhličitého.

HiPP prispieva k cieľom Európskej únie v oblasti ochrany klímy

Európska únia (EÚ) si stanovila cieľ byť do roku 2050 klimaticky neutrálnou. Činnosti a procesy sa označujú ako klimaticky neutrálne (alebo tiež CO2 neutrálne), pokiaľ nespôsobujú žiadne emisie skleníkových plynov alebo pokiaľ sú vyprodukované emisie skleníkových plynov úplne kompenzované. Na dosiahnutie klimatickej neutrality, je potrebné najprv vyčerpať všetok potenciál na zníženie emisií. Len nevyhnuté emisie by mali byť kompenzované. Kompenzácia emisií CO2 je popri predchádzaniu a znižovaniu emisií ďalším prvkom komplexnej ochrany klímy. V Parížskej dohode všetky členské krajiny EÚ deklarujú úsilie, aby nárast globálnej priemernej teploty výrazne neprekročil hranicu 1,5 °C. Podobne ako EÚ chce aj HiPP chrániť klímu. Spoločnosť HiPP pomáha obmedzovať emisie skleníkových plynov prostredníctvom svojej klimatickej stratégie. Ako rodinný podnik a výrobca detskej výživy máme zvláštnu zodpovednosť za budúce generácie. Preto sa pri niektorých produktoch snažíme kompenzovať podstatne viac emisií, ako ich celkovo vyprodukujeme my a náš hodnotový reťazec. Naše produkty tak označujeme ako klimaticky pozitívne. Naším cieľom je byť klimaticky pozitívnou spoločnosťou a ponúkať celé naše portfólio produktov, ktoré budú klimaticky pozitívne.

Naša cesta k udržateľnosti

Spoločnosť HiPP sa už mnoho desaťročí snaží chrániť a zachovávať prírodnú rovnováhu celostným prístupom. Spoločnosť HiPP je priekopníkom ekologického poľnohospodárstva a už viac ako 60 rokov používa na výrobu detskej výživy HiPP ekologické suroviny. Používanie syntetických minerálnych hnojív nie je v ekologickom poľnohospodárstve povolené. Práve energeticky náročná výroba hnojív používaných v poľnohospodárstve nesie zodpovednosť za významný podiel plynov, ktoré poškodzujú klímu. Ekologickí poľnohospodári používajú kvalitné organické hnojivá, ako je kompost, ktorý šetrí skleníkové plyny a zároveň podporuje zdravú pôdu. Tento pozitívny vplyv ekologického poľnohospodárstva potvrdzuje i Thünen Institut

Spoločnosť HiPP tiež od roku 1995 úspešne používa systém environmentálneho managementu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) a od tej doby každoročne zlepšuje svoju environmentálnu výkonnosť a zrozumiteľne a transparentne ju komunikuje.

Už pred 30 rokmi sme popri mnohých ďalších faktoroch ovplyvňujúcich životné prostredie, v ktorom žijeme, začali nepretržite znižovať emisie CO2. Spoločnosť HiPP už mnoho rokov vyrába s klimaticky neutrálnou ekologickou bilanciou, v Pfaffenhofenu a Gmündenu. Tento prístup šetriaci zdroje vychádza z firemných hodnôt rodinnej spoločnosti HiPP.

1. Ako HiPP znižuje emisie a zabraňuje ich vzniku?

Najskôr detailne analyzujeme emisie v celom hodnotovom reťazci (od surovín, obalov, logistiky, sortimentu výrobkov a výrobného miesta) s ohľadom na ich dopad na klímu. Z tejto analýzy vyvodzujeme účinné opatrenia na zníženie produkcie skleníkových plynov. Spoločne s našimi dodávateľmi a partnermi sa neustále zlepšujeme v celom hodnotovom reťazci. HiPP plne kompenzuje zostávajúce emisie v kategóriách Scope 1, 2 a 3. Neustálou optimalizáciou a investíciami do obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti napríklad trvalo znižujeme podiel zostávajúcich emisií, ktoré je potrebné kompenzovať.

Výroba HiPP pokračuje v znižovaní emisií plynov poškodzujúcich klímu

Výroba v Pfaffenhofene v priebehu rokov 1993-2021 znížila emisie plynov poškodzujúcich klímu o 90 %, zo 460 kilogramov na 47 kilogramov na jednu tonu výrobku. A to i prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie.

Naše výrobné závody HiPP (Pfaffenhofen, Gmunden, Hanságliget, Glina) za posledných 20 rokov zavedením účinných opatrení a prechodom na obnoviteľné zdroje energie znížili energetické emisie na jednu tonu produkcie o viac ako jednu polovicu.

Našich zamestnancov motivujeme k ekologickému spôsobu dopravy, v našom výrobnom závode v Pfaffenhofene ponúkame ekologický príspevok na cestu. HiPP hradí 100 % jazdných nákladov verejnej dopravy a podporuje spolujazdu.

Vo vlastnom vozovom parku spoločnosti bol zahájený prechod od spaľovacích motorov k vozidlám s elektromotorami.

V spolupráci s odborníkmi už niekoľko rokov pracujeme na bilancii skleníkových plynov v našich výrobných závodoch. Sú zostavené v súlade s protokolom o skleníkových plynoch (Greenhouse Gas Protocol). Spoločnosť TÜV Nord systém výpočtu preskúmala a certifikovala.

Výroba v Herforde je súčasťou skupiny HiPP ešte len od roku 2016. A i tu sa samozrejme od tej doby snažíme postupne prechádzať na čo najekologickejšiu prevádzku. Už v roku 2016 tu spoločnosť HiPP uviedla do prevádzky vlastnú blokovú elektráreň, ktorá efektívne vyrába elektrinu. Na dosiahnutie vysokej účinnosti sa odpadové teplo z výroby elektriny využíva vo výrobe. Elektrina odoberaná zo siete je od roku 2021 stopercentne z obnoviteľných zdrojov.

Za posledných 20 rokov sa nám podarilo výrazne znížiť emisie v našich výrobných závodoch a do roku 2025 plánujeme znížiť emisie o ďalších 20 % optimalizáciou dodávok energie, ďalším zvýšením podielu obnoviteľnej energie a zlepšením účinnosti. Okrem toho sa suroviny, obaly, tovar a výrobky prepravujú nákladnými autami alebo nákladnými loďami. Len výnimočne sú výrobky prepravované letecky.

Na znižovaní emisií HiPP intenzívne spolupracuje aj s dodávateľmi

V posledných rokoch sme získali prehlaď o emisiách v našom komplexnom dodávateľskom reťazci. To nám umožnilo identifikovať tých dodávateľov a výrobky, ktoré spôsobujú najväčšie emisie CO2. S týmito dodávateľmi je teraz potrebné vykonať presnú analýzu skutočného stavu ich emisií skleníkových plynov, aby sme mohli spoločne identifikovať potenciály (napr. prechod na obnoviteľné zdroje energie).

Pre vyhodnotenie dát v dodávateľskom reťazci sme naviazali úzku spoluprácu s nemeckým klimatickým startupom The Climate Choice (TCC): Softwarový nástroj spoločnosti TCC zaznamenáva klimatickú výkonnosť vybraných dodávateľov, ako sú napr. výrobcovia obalov, čím získava kvalitatívne a kvantitatívne primárne klimatické údaje pre základ úspešnej stratégie dekarbonizácie. Identifikácia potenciálu pre opatrenia na zníženie emisií CO2 a ich realizácia v úzkej spolupráci s dodávateľmi je ďalším krokom k ochrane klímy.

The Climate Choice a HiPP spúšťajú partnerský program

Analýzy v dodávateľskom reťazci nám pomohli vytvoriť základ pre nástroje, ktoré v budúcnosti vyhodnotia náš sortiment a naše obalové systémy z hľadiska CO2 a my následne prispôsobíme náš vývoj. Pokračujeme tiež v optimalizácii skladovej logistiky, aby sme sa vyhli čo najväčšiemu počtu prepráv, a neustále testujeme nové technológie pohonu.

Konkrétne opatrenia možno nájsť tiež v každoročne aktualizovanej verzii environmentálneho prehlásenia HiPP Pfaffenhofenv súlade s naším systémom environmentálneho managementu EMAS.

Obaly

Zníženie hmotnosti obalu 190 g sklíčok – pre porovnanie 190 g sklíčko dnes váži 100 g, v roku 1960 malo 130 g – znamená ročné zníženie o 1 500 t CO2.

Keby sme stále používali 190 g sklíčka z roku 1960, spotrebovalo by sa len na túto veľkosť sklíčok ročne o 3 000 tón skla viac. Vákuový uzáver sklíčok sme tiež zmenili - nové uzávery majú užší okraj a tenšiu hrúbku plechu. Pri výrobe takmer 300 miliónov sklíčok HiPP tak ušetríme približne 77 tón pocínovaného plechu na viečkach. Aktuálne informácie o obalových riešeniach HiPP sú dostupné tu.

2. Ako kompenzujeme nevyhnutné emisie v hodnotovom reťazci?

1. krok – Výpočet

Spoločnosť HiPP nezávisle vypočítava emisie vyprodukované v hodnotovom reťazci pre každý sortiment výrobkov. Výpočet pre klimaticky pozitívne výrobky overuje nezávislý inštitút TÜV Nord. Výpočet sa prevádza každoročne pre každý jednotlivý výrobok, a je preto časovo veľmi náročný a zložitý. Od roku 2022 sú naše detské výživy v sklíčkach klimaticky pozitívne. V súčasnej dobe vykonávame výpočty pre všetky produkty HiPP, overujeme potenciál zníženia emisií a postupne produkty prevádzame na klimaticky pozitívne. Do roku 2025 by mali byť všetky výrobky sortimentu HiPP aj celá naša spoločnosť klimaticky pozitívne.

Pre výpočet emisií jednotlivých produktov sa spočítajú emisné faktory vstupných surovín, obalových materiálov, emisie z logistiky a výroby.

Pri mnohých poľnohospodárskych surovinách sú bohužiaľ k dispozícii len emisné údaje, ktoré vznikajú v komerčnej sfére konvenčným pestovaním, rozsiahlym priemyselným spracovaním a globálnym uvádzaním na trh. Spoločnosť HiPP vypočítava uhlíkovú stopu jednotlivých výrobkov na základe Greenhouse Gas Protocols – Product Life Cycle Accounting and Reporting (Protokol o skleníkových plynoch – účtovanie a vykazovanie životného cyklu výrobkov).

Čo najpresnejšie zohľadňujeme všetky hodnoty, od emisií vstupných surovín cez dopravné cesty, spracovanie, balenie, logistiku i obchod. Pre hodnoty emisií používame uznávané databázy, ako je napríklad Ecoinvent.

Pre každé naše sklíčko tak získame individuálnu hodnotu CO2. Priemerná hodnota 100 g detskej výživy v sklíčku je 166 g CO2. Napr. príkrm „Jablko-banán-sušienka“ má 105 g CO2 /100 g, príkrm BIO hovädzie mäso obsahuje 854 g CO2 /100 g.

2. krok – Kompenzácia

Následne potom vyradíme získané emisné povolenia z projektov na ochranu klímy podľa vypočítaného množstva ekvivalentov CO2. Transparentný proces na uznávaných medzinárodných platformách emisných povolení zaisťuje, že emisné povolenia nebudú použité viac než raz. Príklad potvrdenia o vyradení povolenia nájdete tu: Potvrdenie o vyradení povolenia.

3. krok – Preskúmanie

Nezávislý TÜV Nord overuje, či bol výpočet a vyradenie emisných povolení prevedený správne. Overovanie výpočtu a vyradenie povolení je založené na norme TÜV NORD Climate Change Standard TN-CC-020: Calculation & Verification of Carbon Footprints & Carbon Neutrality (štandard pre zmenu klímy TN-CC-020: Výpočet a overovanie uhlíkovej stopy a uhlíkovej neutrality). Aktuálnu správu TÜV Nord nájdete tu.

4. krok – Podpora projektov na ochranu klímy

Prírode chceme vracať viac, než z nej berieme. Preto kompenzujeme nie len nevyhnutné emisie skleníkových plynov, ale tiež vyraďujeme ďalších 10 % povolení. Tak poskytujeme ďalšiu podporu projektom na ochranu klímy.

3. Ako fungujú projekty na ochranu klímy?

Pre globálnu ochranu klímy nie je rozhodujúce, či sú emisie spôsobené, eliminované alebo znížené. Pre skleníkové plyny vypúšťané na jednom mieste existujú projekty kompenzácií v iných častiach sveta. Matematická kompenzácia prebieha prostredníctvom tzv. emisných certifikátov. Projekty na ochranu klímy sú certifikované podľa medzinárodne uznávaných noriem a pravidelne overované nezávislými validačnými a verifikačnými orgánmi (VVB). Projekty na ochranu klímy môžu prispieť k boju proti globálnemu otepľovaniu tým, že preukázateľne znižujú skleníkové plyny alebo ich odstraňujú z atmosféry. To možno dosiahnuť napríklad ochranou lesov, zalesňovaním alebo rozširovaním obnoviteľných zdrojov energie (ako náhrady fosílnych zdrojov energie) či iných technológií.

Certifikácia ukladá projektu na ochranu klímy záväzné plnenie štyroch kritérií: adicionalita, vylúčenie dvojitého započítania, trvalosť a pravidelné overovanie nezávislými tretími osobami.

Zníženie emisií skleníkových plynov možno započítať len raz, teda buď v krajine kupujúceho, alebo v krajine, v ktorej sa opatrenia na ochranu klímy uskutočnia. Nové vyjednané pravidlá z COP 26 v Glasgow vylučujú dvojité započítavanie, a dôsledne tak aplikujú článok 6 Parížskej dohody. Obchod tak skutočne povedie k väčšej ochrane klímy. Pravidlá podľa článku 6 Parížskej dohody rovnako stanovujú jasné štandardy účastníkom dobrovoľného trhu s kompenzáciami pre používanie certifikátov na ochranu klímy.

Pravidlá uvedené v článku 6 platia od roku 2021, kedy Parížska dohoda vstúpila do platnosti. To znamená, že všetky kredity CO2 s dátumom splatnosti pred rokom 2021 vyžadujú príslušné úpravy, aby sa vylúčilo dvojité započítanie na účely dodržovania predpisov alebo dobrovoľného trhu. Kredity CO2 použité spoločnosťou HiPP boli vygenerované pred rokom 2021.

4. Chráni HiPP klímu prostredníctvom kvalitnej pôdy?

Neporušená poľnohospodárska pôda, zásadne prispieva k udržaniu našich ekosystémov a k ochrane klímy. Potrebuje vysoký obsah humusu a aktívny pôdny život. Humus je dôležitý pre úrodnosť pôdy, ochranu pred eróziou, tvorbu podzemných vôd a ochranu pred povodňami. Humus umožňuje odolnosť poľnohospodárstva voči klimatickým zmenám. Medzi užitočné opatrenia na zvýšenie humusu patrí pestovanie medziplodín, zelené hnojenie a aplikácia kompostu. Spoločnosť HiPP sa preto zaviazala k zvyšovaniu obsahu uhlíka v pôde a k trvalej podpore a udržovaniu zdravia pôdy prostredníctvom ekologického a udržateľného poľnohospodárstva s dôrazom na kompostovanie.

Kompostovaním sa organické látky rozložia šetrným spôsobom ku klíme. Aeróbne kompostovanie namiesto klimaticky významného hnitia výrazne znižuje emisie metánu. Vzniknutý kompost potom slúži ako vysoko kvalitné organické hnojivo, ktoré významne prispieva k obnove pôdy.

Táto skutočnosť je hlavnou súčasťou kompenzačnej stratégie spoločnosti HiPP, na ktorú sa spoliehame v našich vlastných i globálnych projektoch na ochranu klímy.

Podnikateľ a farmár Stefan Hipp prevádzkuje v Poľsku ekologickú farmu už približne 20 rokov. Z hnoja vyrába cenný kompost. Prevzdušňovaním hromady kompostu pomocou obracača kompostu možno počas ôsmych až desiatich týždňov dosiahnuť riadenú tvorbu humusu. Aeróbna metóda zároveň výrazne znižuje emisie metánu. Spoločnosť HiPP zdieľa skúsenosti získané z vlastných projektov ukladania CO2 so svojimi partnermi a dodávateľmi surovín po celom svete. HiPP tak podporuje dodávateľov pri zavádzaní vlastných opatrení na ochranu klímy v ich prevádzkach. Pretože ochrana miestnej prírody je zároveň globálnou ochranou klímy.

HiPP podporuje tieto koncepty na úrovni poľnohospodárskych podnikov v dodávateľskom reťazci finančnými kompenzáciami. Vzniká tak pridaná hodnota pre poľnohospodárov, pre HiPP, pre prírodu a pre budúcu generáciu. Opatrenia spoločnosti na ochranu klímy sú priamo viditeľné v jej vlastnom poľnohospodárskom dodávateľskom reťazci.

5. Je dobytok, z ktorého sa vyrába HiPP, zabijak klímy?

Kravy majú neprávom povesť zabijakov klímy. Pretože produkujú skleníkový plyn metán, prispievajú súčasne veľkou mierou k ochrane klímy – nie však každá krava, avšak BIO dobytok z ekologického chovu HiPP rozhodne áno. Chov dobytka založený na pastvinách je produktívny a celostný v zmysle obehového hospodárstva, a môže mať tak pozitívny dopad na životné prostredie a klímu. Napríklad prežúvavce produkujú vysoko kvalitne bielkoviny z východzieho materiálu (tráva), ktoré inak človek nevyužíva. Tu sa dozviete, čo ďalšie dokáže dobytok z ekologického chovu HiPP.

Ktoré projekty na ochranu klímy podporuje spoločnosť HiPP?

Kompostovanie mestského zeleného odpadu v Kapskom Meste

Angažovanosť spoločnosti HiPP v juhoafrickej metropole Kapské Mesto ukazuje, ako je možné mesačne využiť 30 000 metrov kubických zeleného odpadu na ozelenenie mesta aj pre poľnohospodárstvo. Do dnešného dňa tu bolo spracovaných viac než 10 miliónov metrov kubických zeleného odpadu na vysoko kvalitný substrát na výsadbu rastlín, čím sa zabránilo úniku pol milióna ton CO2 do atmosféry. Projekt podporovaný spoločnosťou HiPP už odporučili programy UNEP (programy OSN pre životné prostredie) na kompenzáciu vlastných emisií. Kompost vyrobený v rámci projektu sa používa k zlepšeniu pôdy pre záhradníkov v oblasti Kapského Mesta a na farmách v Západnom Kapsku.

Metóda: AMS III.E v. 7: „Avoidance of methane production from biomass decay through controlled combustion“ AMS III.F v. 5: „Avoidance of methane production from biomass decay through composting“

Emisie sú kvantifikované podľa metodických smerníc Small Scale CDM.

Štandard certifikácie a registrácie projektu: The Credible Carbon s identifikáciou RE_AW4MAUBT

Projekt na ochranu lesov v Zimbabwe: Kariba

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation): Zníženie emisií z odlesňovania a degradácie lesov, ako aj udržateľné obhospodarovanie lesov a zachovanie a zlepšenie zásob uhlíka v lesoch: Od zahájenia tohto projektu v roku 2011 sa podarilo ušetriť v priemere viac než 3,5 milióna ton CO2 ročne. Projekt poskytuje poľnohospodárom a miestnym obyvateľom ďalšie zdroje príjmov a trvale zlepšuje životné podmienky v regióne.

Metoda: VM0007 REDD+ Methodology Framework (REDD+ MF) by VCS

Štandard certifikácie a registrácie projektu: The Verified Carbon Standard (VCS) from Verra

POZNÁMKA K VEREJNÉMU PRÍSĽUBU

V súčasnej dobe neupravuje žiadna oficiálna ani legislatívna norma vyhlásenie o ochrane klímy.

Emisie sú v podnikateľskom kontexte rozdelené do troch oblastí – tzv. Scope. V nasledujúcom texte nájdete vysvetlenie k Scope 1, 2 a 3:

Scope 1: Emisie zo zdrojov, ktoré priamo vlastníte alebo kontrolujete (napr. prevádzka vlastného kotla alebo vozového parku).

Scope 2: Emisie z využívania energie, ktorú nakupujete (napr. vlastná spotreba elektriny, vytápanie, chladenie atď.). Pokiaľ vaša spoločnosť vyrába elektrickú energiu sama, potom sa táto elektrina nezapočítava do Scope 2, ale použité palivo sa započítava do Scope 1 (priamo) – emisie.

Scope 3: Emisie vyplývajúce z činností, ktoré vaša spoločnosť priamo nevykonáva (napr. zo služobných ciest alebo nakladanie s odpadom).

Pri podávaní správ (napr. v rámci Protokolu o skleníkových plynoch / GHG-Protocol) je potrebné zohľadniť emisie v Scope 1 a 2. Započítavanie emisií v Scope 3 je nepovinné.

Quelle: allianz-entwicklung-klima.de/toolbox/was-sind-scopes-geltungsbereiche-bei-der-berechnung-der-unternehmensbezogenen-treibhausgasemissionen/

Našich zákazníkov informujeme o našej stratégii ochrany klímy tiež prostredníctvom našich výrobkov, a označujeme ich ako klimaticky pozitívne. Viac-menej chápeme, že označovanie produktov klimaticky neutrálnymi a klimaticky pozitívnymi je pre niektorých spotrebiteľov zatiaľ nezrozumiteľné kvôli veľkej zložitosti tejto problematiky.

V súčasnej dobe hľadáme ďalšie alternatívne cesty, ako možno transparentne a zrozumiteľne informovať spotrebiteľov o našich záväzkoch k ochrane klímy, a zároveň ako aj ich do ochrany klímy aktívne zapojiť. Samozrejme, náš budúci prístup bude v súlade s oznámenými požiadavkami EÚ na environmentálne tvrdenia.

Učíme sa z konštruktívnej spätnej väzby a postupne tak znížime podiel certifikátov z offsetových projektov. Naďalej sa chceme ako spoločnosť držať svojho cieľa mať pozitívny dopad na klímu. Zameriavame sa na integráciu ochrany klímy do našej výroby a u našich dodávateľov. Viac ako 60 rokov je to jedna z našich hlavných kompetencií.

Môžeme náš prístup k ochrane klímy zlepšiť, dajú sa niektoré veci spraviť inak?

Klimaticky pozitívny produkt neznamená, že by väčšia spotreba tohto produktu mala pozitívny vplyv na klímu. 25 rokov po podpise Kjótskeho protokolu predpokladáme, že spotrebitelia chápu, že vzhľadom k súčasnému stavu technológií každý výrobok produkuje emisie skleníkových plynov. Spoločnosť HiPP by však rada ponúkla svojim zákazníkom príležitosť stať sa súčasťou globálnej komunity ochrany klímy prostredníctvom výrobkov so zníženou klimatickou stopou, ktorá je nakoniec klimaticky pozitívna aj z hľadiska bilancie.

  1. Databáza: Spoločnosť HiPP musí počítať ešte s údajmi externých tretích osôb (napr. databáza AGRIBALYSE a ecoinvent). Pracujeme na výraznom zlepšení databázy pre odvetvie ekologického poľnohospodárstva.
  2. Rozhodli sme sa do výpočtov zahrnúť celé naše portfólio produktov. Vyvážená strava dojčiat a malých detí by mala obsahovať rozmanité spektrum potravín: podľa odporúčaní patrí mäso a mliečne výrobky do vyváženého jedálnička každého malého dieťaťa.
  3. Sledujeme aj priebeh výskumu uhlíkovej stopy (ekologicky chovaného) dobytka, pokiaľ sa do výpočtov započítajú aj systémovo relevantné služby pri ťažbe a ochrane trávnych porastov bohatých na CO2. Akonáhle budú údaje k dispozícii, vyhodnotíme svoje produkty so živočíšnymi zložkami na základe týchto dátových súborov a budeme spotrebiteľov transparentne informovať o ich dopadoch.
  4. Výpočet základov projektov na ochranu klímy: Sme si vedomí metodickej kritiky projektov na ochranu klímy všeobecne, a aj projektov, ktoré podporujeme. Aj napriek tomu sme sa rozhodli ísť touto cestou: predkladatelia projektov a zapojené komunity v daných lokalitách sa potrebujú učiť spoločne. Len metódou pokus a omyl – a niekedy aj neúspechom – možno získať skúsenosti a dosiahnuť úspech. Vystúpenie severských štátov z globálnych projektov na ochranu klímy by bolo fatálnym signálom pre južné štáty (kde sa nachádza veľa projektov na ochranu klímy). Súčasný vývoj preukázateľne ukazuje, že každá tona CO2, ktorej sa podarí zabrániť alebo ju zachytiť, je dôležitá. HiPP podporuje nemeckú Klimatickú alianciu.

Spoločne dokážeme viac.

 

Poznámka: Obsah tejto stránky vytvárame na základe našich aktuálnych znalostí a budeme ich pravidelne aktualizovať, pretože pozorne sledujeme celosvetový vývoj prístupu k ochrane klímy a naše opatrenia neustále optimalizujeme.