Skip to main content

OSOBNÉ ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH

1.      SPRÁVCA

Správcom osobných údajov je Hipp Czech s.r.o., so sídlom Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 – Jinonice, IČ: 25780239, zapísaná v obchodnom registri  u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 69578 (ďalej iba „Správca“).

2.      VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám  svedčí právo na:

a.      PRÍSTUP právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracované. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovávaných údajov;

b.      OPRAVA – právo požadovať prevedenie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadné právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

c.      VÝMAZ (právo byť zabudnutý) – právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, skončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazania údajov;

d.      OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracovanie do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

e.      SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovania či podmienkam uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viz www.uoou.cz;      

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenie viz príslušný odkaz. K postupu, ako práva  uplatniť, TU.

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3.      ÚČEL SPRACOVANIA

Správca spracováva osobné údaje za účelom:

Realizácia pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Plnenie právnych povinností zamestnávateľa (povinná evidencia podľa zákonníku práce, sociálne a zdravotné poistenie, daňové povinnosti) a povinností plynúcich zo zmluvy.

4.      PRÁVNY PODKLAD SPRACOVANIA

Právnym podkladom spracovania osobných údajov je: plnenie právnych povinností Správcu, ako mu plynú z pracovnoprávnych predpisov, predpisov o sociálnom zabezpečení a daňových predpisov (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nariadenia) a plnenie zmluvy so zamestnancom (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nariadenia).

5.      ROZSAH ÚDAJOV, ktorý je spracovávaný

Správca spracováva za zhora uvedeným účelom tieto osobné údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca, kvalifikačné údaje, údaje o priebehu pracovného pomeru ( najmä odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, zodpovednostné nároky, porušenie pracovnej kázne, pracovné úrazy a choroby z povolania, doba čerpania dovolenky, bankové spojenie, príp. počet a vek detí), zdravotná poisťovňa, rodné číslo, údaje súvisiace s daňovou evidenciou (pri uplatnení zliav vrátane údajov o manželovi/manželke a deťoch, vrátane rodných čísel).

6.      POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE POVINNÉ

Spracovanie osobných údajov súvisiacich s realizáciou pracovnoprávneho vzťahu je zamestnávateľovi uložené zákonom, príp. je nevyhnutné pre splnenie zmluvy so zamestnancom.

 Poskytnutie údajov zo strany zamestnanca je tým pádom povinné; neposkytnutie povinných údajov môže byť porušením pracovnej kázne, poprípade môže viesť k založeniu povinnosti nahradiť škodu – škoda môže vzniknúť napríklad uložením verejnoprávnej sankcie (pokuty) zamestnávateľovi za priestupkom spočívajú v tom, že voči príslušnému štátnemu orgánu (napr. Okresnej správe sociálneho zabezpečenia) včas nevykonal povinné hlásenie (napr. prihlásenie zamestnanca k účasti na poistenie).

7.      DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Správca spracováva osobné údaje: vo vzťahu k jednotlivým spracovaniam osobných údajov založeným zákonom po zákonom stanovenú dobu, v prípade údajov nevyhnutných pre splnenie pracovnej zmluvy po dobu realizácie základného pracovnoprávneho vzťahu (pracovného pomeru, dohody o prevedení práce alebo o pracovnej činnosti), príp. ďalej, ak je to nevyhnutné pre splnenie čiastkových záväzkov (napr. konkurenčná doložka) alebo pre uplatnenie alebo obranu práv správcu (napr. zodpovednosť za škodu, spor o neplatnosť ukončenia pracovného pomeru, preukázanie splnenie verejnoprávnych povinností, uhradený pohľadávok atp.).

8.      MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miestom spracovania osobných údajov je: sídlo Správca.

9.      TRETIA KRAJINA

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje odovzdávané mimo EU.

10.   SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba k spracovaniu osobných údajov. V takýchto prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

11.   AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/voľného rozhodovania človeka. Profilovaním sa rozumie užitie osobných údajov k hodnotení niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomické situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivostí atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu. V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.