Skip to main content

MARKETING

1.      SPRÁVCA

Správcom osobných údajov je Hipp Czech s.r.o., so sídlom Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 – Jinonice, IČ: 25780239, zapísaná v obchodnom registri  u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 69578 (ďalej iba „Správca“).

2.      VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám svedčí právo na:

a.      ODVOLANIE SÚHLASU – súhlas možno odvolať kedykoľvek spôsobom stanoveným TU. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré bolo vykonávané pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu bude ukončené spracovanie Vašich údajov za marketingové účely;

b.      PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávane. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovaných údajov;

c.      OPRAVA – právo požadovať prevedenie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadné právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

d.      VÝMAZ (právo byť zabudnutý) – právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, skončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazania údajov;

e.      OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracovanie do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

f.       SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovania či podmienkam uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viz www.uoou.cz;

g.      PRENOSITEĽNOSŤ – právo za právnymi predpismi stanovených podmienok získať údaje pre ďalšie spracovania Vami určenou inou osobou, ktorej údaje odovzdáte, či si žiadať ich priame predanie k ďalšiemu spracovaniu inou osobou.

              Ďalej Vám svedčí právo na:

-         NÁMIETKA – právo požadovať, aby ďalej neboli spracovávané Vaše osobné údaje pre plnenie úloh vo verejnom záujme, kvôli oprávneným záujmom Správcu či tretej osoby alebo za účelom marketingu.

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenie viz príslušný odkaz. K postupu, ako práva  uplatniť, TU.

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.      ÚČEL SPRACOVANIA

Správca spracováva osobné údaje za účelom marketingu: Zasielanie informácií o tovare Správca, vrátane informácií o predajných akciách na tovar Správca organizovaných predajcov jeho tovaru, o spotrebiteľských akciách organizovaných predajcov jeho tovaru, ktoré sa týkajú tovaru alebo služieb Správcu. Obchodné oznámenie zohľadňujú predpokladané potreby, záujmy, preferencie a nákupné chovanie adresáta, ktoré súvisí s jeho rodičovstvom.

4.      PRÁVNY PODKLAD SPRACOVANIA

Právnym podkladom spracovania osobných údajov je: súhlas subjektu údajov (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nariadenia).

5.      ROZSAH ÚDAJOV, ktorý je spracovávaný

Správca spracováva za zhora uvedeným účelom tieto osobné údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje, tj. meno, priezvisko, pohlavie, adresa el. pošty, informácie o dátume narodenia dieťaťa, vek dieťaťa, pohlavie dieťaťa a meno dieťaťa.

6.      POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

7.      DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Správca spracováva osobné údaje za účelom podľa odst. 3: do odvolania súhlasu, resp. do ukončenia členstva v Baby Clubu.

8.      MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miesto spracovávania osobných údajov je: Sídlo správcu, príp. sídlo materskej spoločnosti skupiny v EU.

9.      PRÍJEMCA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytované týmto príjemcom (kategória príjemcov):NEBUDÚ ŽIADNY PRÍJEMCOVIA.

10.   TRETIA KRAJINA

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje odovzdávané mimo EU.

11.   SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba k spracovaniu osobných údajov. V takýchto prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

12.   AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov ingerencie/voľného rozhodovania človeka. Profilovaním sa rozumie užitie osobných údajov k hodnotení niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomické situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivostí atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov DOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Konkrétne k určovaniu relevantných informácií pre Vás ako rodičov v nadväznosti na vek a pohlavie Vášho dieťaťa, mj. za účelom predaja.