Meni

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. VYHLASOVATEĽ: HIPP Czech s.r.o., so sídlom Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 25780239, zapísaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, zložka C 69578, kontaktný email: hipp@hipp.cz

2. NÁZOV SÚŤAŽE: „Súťaž s probiotikami a prebiotikami o kartón mlieka“

3. DOBA TRVANIA: Súťaž trvá od 27. 11. 2018 do 31. 12. 2018.

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI: Účastníkom súťaže sa môže stáť osoba staršia 18 rokov spôsobilá na právne úkony, ktorá prostredníctvom súťažného formuláru, dostupného na webových stránkach vyhlasovateľa: https://babyclub.hipp.sk/mlieko/v2/sutaz.html, správne odpovie na súťažné otázky, uvedie svoju (vlastnú) platnú e-mailovú adresu a v okamihu ukončenia súťaže bude zaregistrovaná v aplikácii BabyClub, ktorú prevádzkuje vyhlasovateľ. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, zamestnanci vyhlasovateľa ani ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Každý účastník je oprávnený dotazník vyplniť a odoslať iba jedenkrát.

5. VÝHRA: 4 balenia dojčenského mlieka HiPP 600g 2, 3, 4. Vyhráva každý 50. účastník v poradí, ktorý splní podmienky účasti v súťaži. Akékoľvek výhry v súťaži nie sú nárokovateľné a nie je možné ich vymáhať právnou cestou.

6. OZNÁMENIE O VÝHRE: Oznámenie o výhre bude výhercovi doručené prostredníctvom emailu.

7. ODOVZDANIE VÝHRY: Vyhlasovateľ sa zaväzuje informovať výhercu o jeho výhre najneskôr do jedného týždňa od vyhlásenia výsledkov. Vyhlasovateľ je povinný výhru zaslať na adresu výhercu (ktorá bola uvedená pri registrácii v BabyClube) do 14 dní od oznámenia o výhre.

8. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Odpovedaním na súťažné otázky a odoslaním súťažného formuláru účastník súťaže vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami súťaže a súčasne udeľuje vyhlasovateľovi svoj výslovný súhlas sa spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko účastníka, jeho adresa bydliska a e-mailová adresa, a znení a za účelom uverejnenom na webových stránkach vyhlasovateľa: https://www.hipp.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov a nakladania s nimi sú uvedené na webových stránkach vyhlasovateľa podľa predchádzajúcej vety.

9. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE: Účastníci súťaže nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne iné plnenie. Hodnota výhry nedosahuje sumu 350,- € a z uvedeného dôvodu je výhra podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu oslobodená od dane z príjmu. Táto súťaž je propagačnou súťažou podľa § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, nie je samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúži len na podporu predaja tovarov a služieb vyhlasovateľa, pri ktorej nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Táto súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Vyhlasovateľ nie je voči účastníkom súťaže nijakým spôsobom zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, než na tie, ktorá sú výslovne uvedené v týchto pravidlách. Vyobrazenia výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) sú len ilustračné a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe výhry.

Úplné znenie týchto pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na webových stránkach

Vyhlasovateľa: https://babyclub.hipp.sk/mlieko/data/pravidla-sutaze.pdf.

V Prahe dne 27. 11. 2018

HIPP Czech s.r.o.